Svart smiley mot gul bakgrund.

Svart smiley mot gul bakgrund.