Gul smiley mot svart bakgrund.

Gul smiley mot svart bakgrund.